Debug version 140704.0500
Prevencija
Kratak opis projekta

Naslov

Aktivnosti Kancelarije za prevenciju pušenja

Kratak opis

U projektu se realizuju aktivnosti predviđene i definisane kao aktivnosti Kancelarije za prevenciju pušenja i koje su u skladu sa Strategijom kontrole duvana RS.- smanjenje potražnje za duvanskim proizvodima, monitoring, evaluacije i izveštavanje o upotrebi duvana i politici kontrole duvana.
$text

Ciljevi:

Unapređenje zdravlja građana i zaštita stanovništva od štetnih uticaja pušenja i izloženosti duvanskom dimu primenom mera kontrole duvana zasnovanim na dokazima i u skladu sa mađunarodnim obavezama.

Teoretska pozadina:

Štetnost pušenja je već više od pola veka poznata i dokumentovana. Republika Srbija se potpisivanjem Okvirne konvencije o kontroli duvana obavezala da će poštovati sve njene odredbe i sprovoditi aktivnosti u cilju kontrole duvana.

Broj i vrste aktivnosti:

1. Sprovođenje istraživanja u opštoj populaciji u vezi sa kontrolom duvana 2. Monitoring aktivnosti na terenu u vezi sa prevencijom pušenja 3. Analiza rada savetovališta za odvikavanje od pušenja u Srbiji i predlog mera za unapređenje njihovog rada 4. Saradnja i razmena informacija sa međunarodnim organizacijama i učešće u radu i podrška aktivnostima Komisije za prevenciju upotrebe duvana 5. Priprema sadržaja, štampa i distribucija zdravstvenovaspitnog materijala 6. Saradnja sa medijima 7. Obeležavanje 31. januara i 31. maja -Nacionalnog i Svetskog dana bez duvanskog dima (konferencije, korodinativni rad sa institutima i zavodima za javno zdravlje i distribucija materijala) i izrada izveštaja 8. Akreditacija programa i edukacija zdravstvenih radnika i saradnika 9. Izveštavanje o rezultatima aktivnosti Kancelarije za prevenciju pušenja

Opis sadržaja aktivnosti:


Broj i radno mesto angažovanog osoblja:

U Kancelariji za prevenciju pušenja rade tri osobe.

Kontinuitet, održivost, korisne informacije i ostalo:


Kontakt informacije projekta

Lice:

Nadežda Nikolić

Institucija:

IZJS Batut

Tip ustanove:

Institut/Zavod za javno zdravlje

Adresa:

nadan@batut.org.rs

Telefon:


Web stranica:


datum početka:

01.01.2017

datum završetka:

31.12.2017

Starosne grupe

0-7, 8-13, 14-17, 18-24, 24-30, 30-64, 65+

Ciljna grupa:

multiplikatori: Zdravstveni srardnici
krajnji primalac: Opšta populacija

Pokrivenost:

Planirana pokrivenost (broj različitih lica):
  neprimenljivo / ne znam
Aktuelna pokrivenost (broj različitih lica):
  neprimenljivo / ne znam

Okruženje

zdravstvene službe, politika /opštine /region/lokalne vlasti/uprave, službe bolesti zavisnosti, nespicifično (javnost, opšta populacija)

Nivo prevencije

univerzalna
Ciljevi

Specifično korišćenje supstanci

Specifično korišćenje supstanci, duvan

Rizično ponašanje

./.

Životne veštine

./.

Unapređenje zdravlja

Unapređenje zdravlja

Metoda

savetovanje, predavanje, Edukacija edukatora, radionica, medijska kampanja, ostalo: istraživanje
Izvori finansiranja / Evaluacija

Izvori finansiranja

nacionalno

Evaluacija

interno, evaluacija procesa
Regioni/Oblasti/OpštineBeogradski region
Region Vojvodine
Region Šumadije i Zapadne Srbije
Region Južne i Istočne Srbije
Region Kosovo i Metohija