Debug version 140704.0500
Prevencija
Kratak opis projekta

Naslov

Prevencija kockanja i zloupotrebe interneta kod mladih

Kratak opis

Projekat se bavi edukacijom mladih i prevencijom zavisnosti od kocke i interneta. Svrha programa je podizanje nivoa znanja i razvijanje veština kod mladih za neprihvatanje štetnih modela ponašanja i smanjen broj mladih koja su pod rizikom i smanjenje rizičnog ponašanja.
$text

Ciljevi:

Opšti cilj Projekta je podizanje nivoa znanja o opasnostima od kocke i zloupotrebe interneta i smanjenje kockanja i zloupotrebe interneta kod mladih.

Teoretska pozadina:


Broj i vrste aktivnosti:

1.Priprema i razrada sadržaja tema programa edukacije i prevencije u skladu sa rezultatima na osnovu postojećih podataka. Sprovođenje javnog poziva 2. Edukacija mladih - interaktivna predavanja i radionice Edukacija prosvetnih radnika Vršnjačka podrška 3. Evaluacija projekta Unos i obrada podataka Priprema izveštaja Završna prezentacija, javni događaj sa učesnicima Projekta, predstavnicima Ministarstva omladine i sporta, Ministarstva prosvete, Kancelarija za mlade i dr.

Opis sadržaja aktivnosti:


Broj i radno mesto angažovanog osoblja:

Ukupan broj angažovanih na projektu je 7. Dejan Božović - Rukovodilac Projekta, Mirjana Aćimović - Stručni saradnik i predavač, Milica Dinić - Stručni saradnik i predavač, Biljana Kilibarda - Stručni saradnik, Nadežda Nikolić- Stručni saradnik, Vesna Petrović Urošević- Stručni saradnik i student volonter iz inostranstva

Kontinuitet, održivost, korisne informacije i ostalo:

Projekat može da opstane duži vremenski period, ima strategiju razvoja na neodređeno vreme. Predviđeni rezultati opstaju i nakon završetka. Postizanje opšteg cilja rezultiraće u velikom broju mladih koji će imati visok nivo znanja i veština za neprihvatanje štetnih modela ponašanja, smanjen broj mladih koju su pod rizikom i kao i smanjenje rizičnog ponašanja. Institucionalna održivost obezbeđena je edukovanim učesnicima za širenje znanja i podizanje svesti.
Kontakt informacije projekta

Lice:

Dejan Božović

Institucija:

Centar za vaspitanje i brigu o deci i omladini i prevenciju zavisnosti od kocke i interneta ''ADIJAFORA''

Tip ustanove:

Organizacija civilnog društva

Adresa:

adijafora@gmail.com

Telefon:

0112623229

Web stranica:

www.adijafora.com

datum početka:

15.05.2016

datum završetka:

15.11.2016

Starosne grupe

8-13, 14-17, 18-24

Ciljna grupa:

multiplikatori: Nastavnici
krajnji primalac: Sve kategorije mladih, učenici osnovih i srednjih škola, omladinski radnici, članovi đačkih paralamenta

Pokrivenost:

Planirana pokrivenost (broj različitih lica):
  5000
Aktuelna pokrivenost (broj različitih lica):
  25000

Okruženje

porodica, univerzitet / srednja škola, službe za decu i omladinu , škola, službe bolesti zavisnosti

Nivo prevencije

univerzalna
Ciljevi

Specifično korišćenje supstanci

Specifično korišćenje supstanci, Drugo: kockanje i zloupotreba interneta

Rizično ponašanje

Rizično ponašanje, problematično korišćenje interneta / kompjutera, patološko kockanje / klađenje

Životne veštine

./.

Unapređenje zdravlja

Unapređenje zdravlja

Metoda

predavanje, radionica, interaktivno, medijska kampanja
Izvori finansiranja / Evaluacija

Izvori finansiranja

opštine (lokalno)

Evaluacija

interno
Regioni/Oblasti/OpštineBeogradski region