Debug version 140704.0500
Prevencija
Kratak opis projekta

Naslov

Preventivni program suzbijanja zloupotrebe droga za decu i omladinu

Kratak opis

Program obuhvata edukativne aktivnosti i monitoring kao i stručno koordinativni rad sa okružnim institutima/zavodima za javno zdravlje sa uvidom u preventivne aktivnosti i izradom preporuka za sadržaje i metode rada na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci (PAS).
$text

Ciljevi:

1. Podizanje nivoa znanja saradnika koji se bave prevencijom zloupotrebe PAS, 2. Unapređenje multisektorske saradnje, 3.Sticanje uvida u obim i vrstu aktivnosti na prevenciji u Srbiji

Teoretska pozadina:


Broj i vrste aktivnosti:

1.Četiri stručno kooordinativna seminara na terenu, 2. Štampa i distribucija edukativnog materijala, 3. Praćenje i analiza aktivnosti na prevenciji 4 Izrada preporuka za sadržaje i metode rada u prevenciji zloupotrebe PAS, 5. Edukacija edukatora

Opis sadržaja aktivnosti:


Broj i radno mesto angažovanog osoblja:

Projekat je realizovalo 5 saradnika.

Kontinuitet, održivost, korisne informacije i ostalo:


Kontakt informacije projekta

Lice:

Biljana Kilibarda

Institucija:

Institut za javno zdravlje Srbije

Tip ustanove:

Institut/Zavod za javno zdravlje

Adresa:

kilibarda_b@yahoo.com

Telefon:


Web stranica:


datum početka:

01.01.2015

datum završetka:

31.12.2015

Starosne grupe

0-7, 8-13, 14-17, 18-24, 24-30, 30-64, 65+

Ciljna grupa:

multiplikatori:
krajnji primalac: Stanovništvo starije od 14 godina

Pokrivenost:

Planirana pokrivenost (broj različitih lica):
  neprimenljivo / ne znam
Aktuelna pokrivenost (broj različitih lica):
  neprimenljivo / ne znam

Okruženje

zdravstvene službe, službe za decu i omladinu , politika /opštine /region/lokalne vlasti/uprave, škola, službe bolesti zavisnosti, javna manifestacija, nespicifično (javnost, opšta populacija)

Nivo prevencije

univerzalna
Ciljevi

Specifično korišćenje supstanci

Specifično korišćenje supstanci, alkohol, Ilegalne droge

Rizično ponašanje

./.

Životne veštine

./.

Unapređenje zdravlja

Unapređenje zdravlja

Metoda

predavanje, Edukacija edukatora, radionica, interaktivno, ostalo: Distribucija promotivnog materijala
Izvori finansiranja / Evaluacija

Izvori finansiranja

nacionalno

Evaluacija

interno, evaluacija procesa
Regioni/Oblasti/OpštineBeogradski region
Region Vojvodine
Region Šumadije i Zapadne Srbije
Region Južne i Istočne Srbije
Region Kosovo i Metohija